Flip ad Flip ad

Kontakt

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.KIPITO.CZ

 

1)     Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je společnost LARIX-TOZ, spol. s r.o., se sídlem Kadov u Blatné 5, 387 33 Kadov, IČO: 49023454 DIČ: CZ49023454, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíle C, vložce 3057 (dále jako „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jako „kupující“).

 

VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který vystupuje ve vztahu s prodávajícím jako kupující spotřebitel či jako kupující nikoliv spotřebitel (dále také jako  „zákazník“).

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Právnická osoba se vždy považuje za podnikatele.

 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto VOP pro podnikatele.

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel,
řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří
i část „Způsob dodání a cena přepravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 

 

2)     Základní postup nákupu, společný pro spotřebitele i podnikatele:

a)      vybrání zboží na stránkách www.KIPITO.cz,

b)     vložení požadovaného množství do košíku,

c)      vyplnění všechny povinných údajů, včetně do pole poznámky specifikace k vybranému zboží,

d)     odeslání objednávky.

 

Veškeré odeslané objednávky jsou okamžikem odeslání považovány za závazné. Objednávky je možné  zrušit (stornovat) maximálně do 24 hodin od odeslání objednávky.

 

3)     Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje kupujícímu, že:

-        požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího,

-        ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně příslušné DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

 

4)     Kupní smlouva

a)      Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, přičemž kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (spotřebitelem) a přijetím objednávky prodávajícím.  

 

Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.  

 

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.  

 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 

 

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku".  

 

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.  

 

b)     Není-li kupujícím spotřebitel, tj. jel-li kupujícím podnikatel nikoliv spotřebitel, návrhem
na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Závazným souhlasem prodávajícího se dle těchto VOP rozumí písemné (e-mailové) potvrzení o expedici objednaného zboží zaslaného prodávajícím kupujícímu.
 

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí.  

 

Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.  

 

5)     Práva z vadného plnění

a)      podstatné porušení smlouvy 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: 

-        na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady; 

-        na odstranění vady opravou věci; 

-        na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 

-        odstoupit od smlouvy. 

 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. 

 

Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy. 

 

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

 

b)     Nepodstatné porušení smlouvy 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

 

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. 

 

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. 

 

ZÁRUKA NA ZBOŽÍ PRO SPOTŘEBITELE

Spotřebitel (avšak ne podnikatel nikoliv spotřebitel) je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.  

 

6)     Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1) občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit
od smlouvy do čtrnácti (14) dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

 

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

 

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

 

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@larix-toz.cz.

 

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

Ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení
od smlouvy do čtrnácti (14) dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

 

Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo
na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

Spotřebitel dle ust. § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy:

-        o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

-        o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

-        o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

-        o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

-        o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

-        o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

-        o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

-        o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

-        o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

-        o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

-        uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

-        o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li
o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

 

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet. 

 

7)     Odstoupení od smlouvy podnikatelem

Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 10.000,- Kč vč. DPH. 

 

Bude-li dle úvahy prodávajícího umožněno kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, pak kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to,
oč se snížila hodnota zboží.
 

 

Bude-li dle úvahy umožněno kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje. 

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí: 

-        došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci; 

-        použil-li kupující věc ještě před objevením vady; 

-        nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím. 

 

Neoznámil-li kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 

Z důvodu ochrany práv kupujícího je-li kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na prodejně prodávajícího, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce www.larix-toz.cz. 

 

8)     Způsob platby za zboží

Kupující akceptuje výhradně níže zvedené způsoby plateb:

-        úhradou předem bankovním převodem na účet  14304291/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s., pobočka Blatná, kdy zboží je po připsání na tento účet odesíláno zákazníkovi. Objednávky, které nebudou do čtrnácti (14) dnů uhrazené, budou automaticky považovány za stornované. Poté je nutné učinit novou objednávku;

-        platbou na dobírku prostřednictvím doručovací služby;

-        v hotovosti v provozovnách prodávajícího na adrese Kadov 5, 387 33 Kadov, nebo Vrbno 53, 38801 Blatná;

-        v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

 

9)     Ceny poštovného a balného

Zboží zaplacené bankovním převodem bude prodávajícím odesláno jako balík za paušální poplatek 119,-- Kč vč. příslušné DPH. Zboží na dobírku bude prodávajícím odesláno za paušální poplatek
139,-- Kč vč. příslušné DPH.

 

Zboží prodávající zašle i do zahraničí, cena za toto poštovné bude kupujícímu sdělena na písemnou žádost kupujícího. Balné nebude prodávajícím účtováno.

 

10)  Způsoby dodání a ceny poštovného

Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky. Možnosti dopravy jsou přiřazeny ke jednotlivým výrobkům v e-shopu.

 

DOPRAVCE

HMOTNOST

CENA – PLATBA DOBÍRKOU

CENA – PLATBA

PŘEVODEM

CENA – PLATBA OSOBNÍ ODBĚR

PPL

Do 14,9 kg

139,-- Kč

119,-- Kč

 

DACHSER

15 kg a více

599,-- Kč

579,-- Kč

ZÁSILKOVNA

Do 5 kg

95,-- Kč

75,-- Kč

OSOBNÍ ODBĚR

 

0,-- Kč

 

11)  Zrušení objednávky prodávajícím

Zrušení objednávky nebo její části prodávajícím je možné pouze v těchto případech:

a)      zboží je již vyprodané a nelze ho objednat, neboť dodavatel či výrobce ho nemá dlouhodobě k dispozici,

b)     neproběhla platba za zboží.

 

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. 

V těchto případech se prodávající zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby kupujícímu nabídl alternativní řešení odpovídající řešení.

 

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

12)  Cena zboží

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající
si vyhrazuje právo měnit uvedené ceny v případě změny kurzu, inflace vyjádřené Českým statistickým úřadem.

 

13)  Dodací lhůty

Dodací lhůty jednotlivých výrobků jsou uvedeny na kartě výrobku v internetovém obchodu prodávajícího. Výrobky, které jsou skladem, prodávající odesílá nejpozději třetí (3.) pracovní den
po objednávce. Výrobky s delší dodací lhůtou prodávající odesílá v souladu s uvedenými dodacími termíny. 

 

V případě, že požadované zboží je dlouhodobě nedostupné, je prodávající povinen neprodleně zákazníka o této skutečnosti informovat a domluvit s ním další postup. Zboží bude odesláno v souladu s dohodou dle věty předchozí.

 

V případě, že zboží již nelze u dodavatele objednat, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti.

 

14)  Převzetí objednávky kupujícím

Zákazník je povinen při převzetí zásilky tuto neprodleně zkontrolovat, zda není jakýmkoliv způsobem poškozena.

 

Kupující je přijetím těchto VOP srozuměn s tím, že prodávající doporučuje kupujícímu, aby otevřený, poškozený, promáčený či jinak poškozený balík od přepravce nepřebíral. V opačném případě zákazník automaticky pozbývá nárok požadovat po kupujícím právo reklamace zboží.

 

V případě poškození balíku je kupující povinen s přepravcem na místě sepsat zápis o škodě.

 

DOPORUČENÝ POSTUP při poškození obsahu převzaté zásilky je následující:

V případě dodání zboží dodací službou je kupující povinen bezodkladně překontrolovat obsah zásilky.

 

V případě poškození zboží během přepravy je vhodné uplatnit reklamaci na kterékoliv pobočce poskytovatele dodací služby ve lhůtě do dvou (2) pracovních dnů od převzetí zásilky, a to ve stavu,
v jakém byla dodána.

 

Je vysoce pravděpodobné, že poskytovatel dodací služby nepřijme  reklamaci, pokud byla reklamovaná závada patrná již při dodání.

 

Prodávající doporučuje kupujícímu zachovat zásilku v původním stavu včetně obalů a výplní.

 

15)  Reklamace

Reklamované zboží lze zaslat na adresu sídla prodávajícího, uvedeného v úvodním ustanovení těchto VOP.  Zboží je možné zaslat i bez původního obalu, přičemž zaslání reklamovaného zboží včetně původního obalu je prodávajícím doporučeno. Pro urychlení reklamačního procesu prodávající doporučuje přiložit  i kopii dokladu o koupi.

 

V případě uznání oprávněnosti reklamace bude podle přání kupujícího zboží vyměněno za nové zboží totožného typu nebo bude kupujícímu vrácena kupní cena. Do vrácené kupní ceny  se nezapočítává cena poštovného.

 

Reklamaci je kupující povinen zaslat na fakturační adresu spolu s průvodním dopisem (důvod, proč
je zboží reklamováno, zpáteční adresa, číslo účtu). Zásilky reklamace zaslané prodávajícímu kupujícím na dobírku nebudou prodávajícím vyzvedávány.

 

Reklamaci, jedná-li se o spotřebitele, je prodávající povinen vyřídit v zákonné lhůtě. Prodávající vynaloží maximální úsilí k co nejrychlejšímu vyřízení oprávněné reklamace.

 

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena
až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 

16)  Výměna nevyhovujícího zboží

Prodávající na přání kupujícího přání nevyhovující zboží vymění. Tato služba je prodávajícím kupujícímu poskytována ZDARMA.

 

17)  Ochrana osobních dat

Prodávající se zavazuje, že osobní data zákazníků uvedená v objednávce budou použita výhradně
a pouze pro účely spojené s vyřízením objednávky a doručením zboží. Kupující souhlasí s použitím zadaných údajů pro účely spojené s vyřízením objednávky a doručením zboží. Prodávající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

18)  Závěrečná ustanovení

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy
o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze
v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

 

Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2018 a ruší veškeré předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovně prodávajícího nebo elektronicky na www.KIPITO.cz.

 

 

 

 


DomůDomů

Zakłady sportowe w Mostbet dodają dodatkowej ekscytacji oglądaniu meczów ulubionych drużyn i sportowców. Dołącz do nas - https://mostbet.com.pl/